20160102

Sans sandale







texte Pierre Stone,
peinture Xavier Fatou